Miejscowość, data…………………………………………………………….

FHU HORTUS Krzysztof Wąsik

Zawada 77, 39-200 Dębica

Tel: 798 970 188

e-mail: fhuhortus@vp.pl

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI TOWARU

Imię i nazwisko klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena zakupu brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szczegółowy opis wad towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data stwierdzenia wady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Z uwagi na powyższe żądam:

  1. Wymiany towaru na nowy*
  2. Nieodpłatną wymianę towaru*
  3. Obniżenia towaru o kwotę* …………………………………………..(słownie)……………………………………………………………………………………………………………………..zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto o numerze …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Odstępuje od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprzedawca poinformuje klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

…………………………………………………………….

(podpis zgłaszającego reklamację)

………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

*podkreślić właściwe