Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1 Definicje

 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.hortus-dębica.pl

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.hortus-dębica.pl

 • Sprzedawca – Krzysztof Wąsik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Hortus Krzysztof Wąsik, Nagawczyna 341, 39-200 Dębica, NIP: 8721205529.

§ 2 Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

 • Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 • Klient może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. 

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

 • Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne. 

 • Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.

 • Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta użytkownika. W koncie użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

 • Założenie konta użytkownika prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy o prowadzenie konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 

 • Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 • Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail piotrcze@hortus.hub.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca odpowie na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 4 Prawa własności intelektualnej

 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 5 Zamówienie

 • Klient może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada konto użytkownika w Sklepie. 

 • Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą. 

 • Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

 • Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowane na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Jeżeli Klient wybrał płatność za pobraniem, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.

 • W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

 • Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 6 Formy dostawy i metody płatności

 • Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

 • Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 • Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej. 

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest T-pay. Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

§ 7 Realizacja zamówienia

 • Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). 

 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku płatności on-line, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku płatności przelewem, od dnia zawarcia umowy – w przypadku płatności za pobraniem.

§ 8 Odstąpienie Klienta od umowy

 • Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 • Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.hortus-debica.pl jednak nie jest to obowiązkowe. 

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 • Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 

 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Klient) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 • Jeżeli Klient nie jest Klientem, składając zamówienie, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona. 

 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

 • żądać usunięcia wady,

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 • Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 • Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.hortus-debica.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 • Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 • obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: hostingodawca, firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, inni podwykonawcy związani ze Sprzedawcą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Klient może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

 • Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 • Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

 • Sklep Internetowy wykorzystuje technologię plików cookies. 

 • Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: hortus-debica.pl

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 • Klient może również skorzystać z Sklepu ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klient, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Klientów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 • Regulamin obowiązuje od dnia 03.11.2020 roku.